Barneveld

notuleren@viagoos.nl

+31 (0)6 27046491

ViaGoos
Algemene
Voorwaarden

Privacy policy voor ViaGoos, eigenaar van viagoos.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van viagoos.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op viagoos.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van  ViaGoos en specifiek viagoos.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@viagoos.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

viagoos.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

viagoos.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Algemeen Voorwaarden ViaGoos (Persoonlijk Notuleren), KvK nummer 73547808

Artikel 1.        Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1     Via Goos

ViaGoos (KvK nummer 73547808) is gevestigd aan de Patrijzenhof 44, 3772 RJ te Barneveld.

1.2     De opdrachtgever:

De natuurlijke- of rechtspersoon die aan ViaGoos opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten c.q. werkzaamheden als hierna omschreven in artikel 1.3.

1.3     De overeenkomst:

De overeenkomst die ViaGoos met de opdrachtgever sluit tot het verlenen van diensten waaronder het notuleren van vergaderingen, woordelijke of samenvattende verslaggeving op maat, zowel formeel als informeel, het maken van audio-opnames, transcriptie (woordelijke verslaglegging), samenvatting en actiepunten, alsmede het ondernemen van alle activiteiten die ermee samenhangen of eruit voortvloeien in de ruimste zin van het woord.

1.4     De opdracht:

De opdracht die ViaGoos van opdrachtgever ontvangt tot het uitvoeren van een of meerdere van de in artikel 1.3 genoemde werkzaamheden.

1.5     Schriftelijk:

Met ‘schriftelijk’ wordt mede bedoeld: per e-mail of per post.

Artikel 2.        Toepasselijkheid

2.1     Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en ViaGoos gesloten overeenkomsten met betrekking tot de onder 1.3 genoemde diensten en werkzaamheden

2.2     Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door of namens ViaGoos binden ViaGoos uitsluitend indien deze schriftelijk door ViaGoos zijn bevestigd.

2.3     Deze leveringsvoorwaarden sluiten in geval van strijdigheid uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden, van welke aard dan ook, van opdrachtgever uit.

Artikel 3.        Offertes

3.1     Offertes worden vrijblijvend door ViaGoos aangeboden en zijn gedurende twee maanden geldig.

3.2     Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal ViaGoos de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk berichten.

3.3     Indien korting is overeengekomen, kan alleen in de maand januari volgend op het jaar waarop de korting betrekking heeft, op verzoek van opdrachtgever een creditnota worden opgesteld.

Artikel 4.        Prijzen en prijswijzigingen

4.1     De prijs die ViaGoos heeft opgegeven voor werkzaamheden geldt uitsluitend voor werkzaamheden conform de opgegeven en overeengekomen specificaties.

4.2     Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2     ViaGoos is gerechtigd om jaarlijks de tarieven aan te passen conform de consumentenprijsindex “CPI Alle huishoudens” zoals gepubliceerd door het CBS.

Artikel 5.        Betalingen

5.1     Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door ViaGoos is vereist.

5.2     Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de in lid 1 aangeduide vervaltermijn. De te vergoeden rente bedraagt 8% per jaar.

5.3     Bij niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 is de opdrachtgever naast het verschuldigde factuurbedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten conform de BIK-staffel, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

5.4     ViaGoos kan, indien zij hiertoe een aanleiding ziet, van opdrachtgever verlangen dat deze de factuur bij vooruitbetaling voldoet.

5.5     Klachten over de factuur dienen binnen 10 werkdagen na verzenddatum schriftelijk aan ViaGoos te worden gemeld.

5.6     Het is opdrachtgever te allen tijde verboden zijn betalingsverplichtingen te verrekenen met vorderingen die hij op ViaGoos heeft of meent te hebben.

Artikel 6.        Bevestiging en totstandkoming van overeenkomsten

6.1     Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

  • door opdrachtgever een reservering is geplaatst en;
  • ViaGoos deze reservering schriftelijk heeft bevestigd.

6.2     Opdrachtgever wordt verzocht om uiterlijk 2 werkdagen vóór aanvang van de opdracht de opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren en deze ter bevestiging te retourneren.

6.3     Eventuele correcties en/of aanvullingen op de opdrachtbevestiging dienen voor aanvang van de opdracht aan ViaGoos schriftelijk te worden doorgegeven. ViaGoos zal deze correcties en/of aanvullingen schriftelijk bevestigen. 

Artikel 7.        Annuleringsregeling

7.1     Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met ViaGoos te annuleren. Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven. Een annulering wordt door ViaGoos schriftelijk bevestigd.

7.2     Er zijn geen kosten verbonden aan een annulering indien deze ten minste 24 werkdagen voor de geplande vergaderdatum wordt doorgegeven.

7.3     Bij een annulering op de werkdag voorafgaand aan de geplande vergaderdatum wordt de gereserveerde vergadertijd in rekening gebracht.

7.4     Bij een annulering op de geplande vergaderdatum wordt de gereserveerde vergadertijd in rekening gebracht [je kunt ook werken met oplopende percentages in de tijd. Zo ja, graag even overleg hierover].

7.5     Is de notulist reeds ter plaatse of onderweg dan worden de gereserveerde vergadertijd plus aanvullende kosten à € 75 [daar zijn geen normen voor, mag je zelf aanpassen] in rekening gebracht.

7.6     Een wijziging door opdrachtgever wat betreft de datum, tijd of plaats wordt gelijkgesteld aan een annulering.

Artikel 8.        Logistieke organisatie

8.1     ViaGoos is verantwoordelijk voor de logistieke organisatie rondom het inplannen van de notulist. Hij is het aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

8.2     De opdrachtgever gaat akkoord met de door ViaGoos ingezette notulist. ViaGoos zal waar mogelijk rekening houden met een eventuele voorkeur van de opdrachtgever.

8.3     De opdrachtgever zal op eigen initiatief en binnen 5 werkdagen voor aanvang van de vergadering de vergaderstukken (bij voorkeur per e‑mail) verzenden naar de ViaGoos. Het betreft vergaderstukken zoals: agenda, uitnodigingsbrief, voorgaand verslag en overige vergaderstukken welke tijdens de vergadering worden besproken.

Artikel 9.        Verslagvorm en lay-out

9.1     Bij het plaatsen van een reservering maakt de opdrachtgever de gewenste verslagvorm kenbaar.

9.2     Het wijzigen van de gekozen verslagvorm (tijdens of na de vergadering) is niet zonder meer mogelijk. Opdrachtgever kan een eventuele wens hiertoe kenbaar maken ViaGoos. Hij zal beoordelen of deze wijziging mogelijk is en wat de aanvullende kosten hiervan zijn.

9.3     Het verslag wordt desgewenst opgeleverd inclusief actie- en/of besluitenlijst. Opdrachtgever maakt bij het plaatsen van de reservering kenbaar of een aanvullende lijst is gewenst.

9.4     Het verslag wordt opgesteld in Microsoft Word.

9.5     Bij het plaatsen van een reservering zal de opdrachtgever kenbaar maken welke lay-out de notulist voor het verslag zal gebruiken.

Artikel 10.     Leveringstermijn en toezending van verslagen

10.1   De leveringstermijn van het verslag is afhankelijk van de verslagvorm en de duur van de vergadering. ViaGoos zal de leveringstermijn van het verslag vaststellen.

10.2   De opdrachtgever kan eventuele wensen met betrekking tot de leveringstermijn kenbaar maken bij het maken van de reservering. Versneld aanleveren van de verslagen is alleen mogelijk indien dit verzoek bij het plaatsen van de reservering kenbaar is gemaakt en indien ViaGoos hiermee akkoord gaat.

10.3   De leveringstermijn wordt vermeld op de opdrachtbevestiging. ViaGoos zet zich in om de opgegeven termijn voor de toezending van het verslag aan te houden. De opgegeven leveringstermijn is echter niet te beschouwen als fatale termijn.

10.4   De overeengekomen leveringstermijn heeft niet tot strekking dat ViaGoos na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist.

10.5   Overschrijding van een leveringstermijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enig andere actie jegens ViaGoos.

10.6   De verslagen worden verzonden naar een door de opdrachtgever te specificeren e-mailadres.

10.7   Om de vertrouwelijkheid te waarborgen worden verzoeken van vergaderdeelnemers om toezending van een (concept)verslag niet gehonoreerd.

Het verslag kan uitsluitend op schriftelijk verzoek van de contactpersoon van opdrachtgever naar een ander e‑mailadres worden verzonden.

Artikel 11.     Geluidsopnamen

11.1   Doorgaans zal ViaGoos een geluidsopname maken ten behoeve van de uitwerking van het verslag. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Om de kwaliteit van het verslag te kunnen garanderen is het niet mogelijk om het maken van een geluidsopname te verbieden.

11.2   Indien Opdrachtgever over een geluidsopname wil beschikken dient dit reeds bij de reservering kenbaar gemaakt te worden. De kosten daarvan bedragen €……………[svp bedrag invullen].. Omdat het kunnen maken van een geluidsopname afhankelijk is van het aantal deelnemers, de vergaderopstelling en de zaal, kunnen vooraf geen garanties worden afgegeven over de kwaliteit van de geluidsopname.

Artikel 12.     Reclameren

12.1   Eventuele reclamaties met betrekking tot de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst moeten schriftelijk geschieden, uiterlijk binnen 10 werkdagen na uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst.

12.2   Inhoudelijke klachten kunnen alleen in behandeling worden genomen indien de opdrachtgever ViaGoos in de gelegenheid stelt om de klacht te verhelpen door het verslag aan te passen.

12.3   Indien enige klacht gegrond is en aansprakelijkheid van ViaGoos ter zake wordt vastgesteld zal ViaGoos bepalen of een vergoeding van ten hoogste de factuurwaarde wordt betaald of dat de klacht wordt verholpen.

Artikel 13.     Overmacht

13.1   In geval ViaGoos door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft ViaGoos het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen.

13.2   Onder overmacht worden te dezen ook verstaan ziekte van medewerkers van ViaGoos en vertraging door verkeersomstandigheden.

13.3   Indien ViaGoos bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is ViaGoos gerechtigd de reeds geleverde prestaties afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht. Dit geldt echter niet als de reeds verrichte prestatie geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14.     Inschakeling derden/uitzenden personeel

14.1   Indien het naar het oordeel van ViaGoos redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, is ViaGoos gerechtigd om de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel overeengekomen is. ViaGoos blijft onverminderd verantwoordelijk voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 De op ViaGoos rustende verbintenis is te kwalificeren als een inspanningsverbintenis. ViaGoos spant zich tot het uiterste in om de overeenkomst deugdelijk uit te voeren en zal steven naar een kwalitatief hoogstaand resultaat. ViaGoos is echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van niet opzettelijk (eventueel) veroorzaakte  omissies of fouten in de werkzaamheden als omschreven in artikel 1.3.  

15.2 Indien ViaGoos wettelijk aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hooguit de directe schade en tot maximaal het declaratiebedrag voor de (gedeeltelijke) Opdracht waarop het schadegeval betrekking heeft. In geen geval is ViaGoos gehouden meer te betalen dan hetgeen zijn verzekeraar voor het desbetreffende schadegeval uitkeert.

 

Artikel 16: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

16.1 ViaGoos zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van Opdrachtgever, die voor en gedurende de Opdracht door ViaGoos kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht

 17.1  Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2  Alle geschillen betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met de door ViaGoos gesloten overeenkomsten zullen indien deze geschillen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waarin ViaGoos is gevestigd.