Barneveld

Recruitment@viagoos.nl

+31 (0)6 27046491

ViaGoos
Algemene
voorwaarden

Privacy policy voor ViaGoos, eigenaar van viagoos.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van viagoos.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op viagoos.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van  ViaGoos en specifiek viagoos.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@viagoos.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

viagoos.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

viagoos.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Algemene Voorwaarden Via Goos (Persoonlijk Recruitment), KvK 73547808

Artikel 1: Toepassingsgebied

A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen of andere rechtsbetrekking van ViaGoos, (hierna te noemen: ViaGoos) voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede alle overeenkomsten tot het leveren van werving- en selectiediensten.

B. Het is ViaGoos toegestaan om van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken, die steeds schriftelijk zullen worden bevestigd per email.

C. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn niet geldig zonder de schriftelijke toestemming van ViaGoos.

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

A. ViaGoos: ViaGoos Geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel KvK onder naam van ViaGoos op nummer 73547808, stelt dat al dan niet op basis van een Opdracht van de Opdrachtgever Kandidaten werft en selecteert voor een bij de Opdrachtgever (eventueel) vacante functie dan wel uit te voeren werkzaamheden, zulks met de intentie dat deze Kandidaten na goedkeuring door de Opdrachtgever direct of na enige tijd in rechtstreekse dienst van de Opdrachtgever treden, dan wel rechtstreeks voor de Opdrachtgever werkzaamheden / diensten gaan verrichten, dan wel middels een uitzendovereenkomst (eventueel via een backoffice partner) van ViaGoos voor de Opdrachtgever werkzaamheden / diensten gaan verrichten.

B. Kandidaat (ook wel te noemen werknemer): de door ViaGoos aangeboden, geworven en/of geselecteerde natuurlijke persoon of rechtspersoon in de vorm van een ZZP-er, zelfstandige of andere rechtsvorm die door bemiddeling van ViaGoos werkzaamheden uitvoert of zou kunnen uitvoeren bij de opdrachtgever.

C. Aanbieding: de schriftelijke aanbieding van één of meerdere kandidaten en/of diensten op basis van opdracht of vrijblijvende aanbieding. Dit kan zowel op papier of per digitale drager zoals e-mail zijn. Voor het doen van een aanbieding door ViaGoos is geen voorafgaande opdracht van Opdrachtgever vereist.

D. Opdracht(en): de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en ViaGoos op grond waarvan verschillende aangeleverde diensten (op basis van een interim opdracht) en/of één of meerdere Kandidaten werft en selecteert. Een overeenkomst c.q. opdracht kan ook stilzwijgend tot stand komen doordat ViaGoos een kandidaat (zonder daartoe opdracht te hebben) aan de (potentiele) opdrachtgever voorstelt en laatstgenoemde ingaat op het aanbod om met deze kandidaat kennis te maken, waardoor er een overeenkomst (al dan niet ten titel van bemiddeling) tot stand komt respectievelijk waardoor in ieder geval de inhoud van deze algemene voorwaarden van kracht is.

E. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die van de diensten van ViaGoos gebruikt maakt en/of ViaGoos een Opdracht tot werving en selectie verstrekt, zulks met in acht name van het vorenstaande.

 

F. Werving en selectie: het al dan niet op grond van door de Opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor een bij de Opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden/ diensten.

G. Backoffice partner: de juridisch werkgever voor de gedetacheerden en uitzendkrachten die via ViaGoos werkzaamheden/ diensten verrichten bij de opdrachtgever.

H. Samenwerkingsovereenkomst: de overeenkomst tussen ViaGoos, de backoffice partner en de Opdrachtgever voor de te verrichten diensten/ werkzaamheden van de kandidaat.

I. Uitzendovereenkomst: de overeenkomst tussen de kandidaat, ViaGoos en de backoffice partner ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden/ diensten voor de opdrachtgever.

J. Honorarium: de door de Opdrachtgever aan het Werving en selectiebureau verschuldigde vergoeding na voltooiing van de Opdracht tot Werving en selectie en/of andere besproken diensten in de overeenkomst.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, Opdrachten en opdrachtbevestigingen

A. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig voor 30 dagen, tenzij in het aanbod een specifieke andere termijn voor aanvaarding is genoemd.

B. Alle door ViaGoos genoemde en/of gehanteerde prijzen zijn exclusief B.T.W. , heffingen van overheidswege, of eventuele andere, in het kader van de Opdracht te maken kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

C. Aanbiedingen, offertes en/of opdrachtbevestigingen gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten, tenzij specifiek schriftelijk wel overeengekomen.

D. Een samengestelde prijsopgave verplicht ViaGoos niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

E. De Opdracht komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever ofwel zodra ViaGoos met zijn activiteiten aanvangt.

Artikel 4: Vrijblijvend voorstellen/ aanbieden van kandidaten

A. ViaGoos stelt, voor opdrachtgever geheel vrijblijvend, kandidaten voor bij opdrachtgevers (organisaties), zonder daarbij opgave te (hoeven) doen van NAW-gegevens. Door accordering of aanvaarding van het voorstellen van een kandidaat (per mail of fax), verklaart en erkent opdrachtgever dat kennismaking met de betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Door ontvangst bij ViaGoos van de accordering of aanvaarding van een kennismaking of verdere handelingen in het bemiddelingsproces is er sprake van een opdracht van Werving & Selectie tussen opdrachtgever en ViaGoos.

B. De opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat. ViaGoos is pas gerechtigd een fee voor de bemiddeling (geleverde diensten) in rekening te brengen wanneer opdrachtgever, overeenkomstig artikel 6 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst in welke vorm dan ook aangaat met een door ViaGoos aangedragen kandidaat.

Artikel 5: Opdracht van Interim Recruitment

A. De vergoeding die de opdrachtgever aan ViaGoos verschuldigd is betreft een vooraf overeengekomen uurtarief excl. BTW en excl. een eventuele reiskostenvergoeding.

B. ViaGoos behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden door derde te laten verrichten, indien een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist.

C. Er is enkel spraken van exclusiviteit (een vooraf afgestelde periode waarin ViaGoos geen kandidaten bemiddeld en/of opdrachten aangaat met de concurrent) wanneer dit vooraf schriftelijk is bevestigd. Zonder het ondertekenen van afspraken omtrent exclusiviteit kan ViaGoos niet gehouden worden aan een eventueel relatie of concurrentiebeding.

D. De opzegtermijn betreft 2 weken (14 kalenderdagen) tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Dit geeft ViaGoos de tijd om de opdracht in correct af te ronden, te zorgen voor een juiste overdracht en acquisitie te doen naar een andere opdracht.

Artikel 6: Opdracht van Werving & Selectie

A. ViaGoos zal zijn kennis van de arbeidsmarkt aanwenden om een geschikte Kandidaat te zoeken voor de door de Opdrachtgever aangegeven functie en/of te verrichten werkzaamheden. ViaGoos heeft ter zake een inspanningsverbintenis ten opzichte van de Opdrachtgever.

B. ViaGoos behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden door derde te laten verrichten, indien een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist.

C. De Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat alle gegevens, waarvan ViaGoos aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig en compleet aan ViaGoos worden verstrekt. Indien voornoemde gegevens niet, niet tijdig of niet compleet zijn verstrekt, heeft ViaGoos het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

D. ViaGoos is niet aansprakelijk voor de eventuele schade, doordat ViaGoos uitgaat van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

E. Indien tussen partijen overeen is gekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan ViaGoos de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. ViaGoos is dan ook niet aansprakelijk voor de eventuele schade wanneer de opdrachtgever nalatig is in het geven van schriftelijke goedkeuring.

F. Indien door ViaGoos of door ViaGoos ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, dan draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

G. ViaGoos of de door ViaGoos ingeschakelde Backoffice partner is de formele werkgever en de Opdrachtgever is hierin de functionele werkgever en verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de operationele werkzaamheden.

H. Indien door inspanning van ViaGoos een arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat, verplicht de Opdrachtgever zich een kopie van de getekende arbeidsovereenkomst aan ViaGoos te overhandigen, zulks uiterlijk één week na ondertekening van de arbeidsovereenkomst. Indien de Opdrachtgever met betrekking tot het vorenstaande in gebreke blijft, behoudt ViaGoos zich het recht voor het Honorarium aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Het te betalen Honorarium wordt in dit geval vastgesteld op een bedrag van tenminste €10.000,- exclusief btw.

Artikel 7: Bemiddelingsfee (honorarium) en overige betalingen

A. Er is door opdrachtgever een bemiddelingsfee (honorarium) verschuldigd indien tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt en/of wanneer de opdrachtgever gebruik maakt van de door ViaGoos geleverde diensten.

B. Het te betalen Honorarium voor Werving en selectie Opdrachten bestaat uit een percentage van 25% van het bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld, toeslagen en 13e maand van de geselecteerde Kandidaat zoals dat tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever na indiensttreding van de Kandidaat zal gaan gelden. De 25% blijft gehandhaafd tenzij in de aanbieding vooraf anders is aangegeven.

C. Indien en voor zover er sprake is van een geselecteerde Kandidaat die rechtstreeks voor de Opdrachtgever werkzaamheden en/of diensten gaat verrichten zonder aldaar in (loon)dienst te treden, bestaat het te betalen Honorarium voor Werving en selectie Opdrachten uit een percentage van 25% van het all-in tarief van de Kandidaat voor de door hem te verrichten werkzaamheden/ diensten, zulks op jaarbasis en gebaseerd op 40 uur per week. Indien een dergelijke berekening niet mogelijk is of wanneer Opdrachtgever de voor de berekening te maken gegevens niet verstrekt, wordt het te betalen Honorarium vastgesteld op een bedrag van tenminste €10.000, – exclusief btw.

D. De vergoeding als hiervoor genoemd omvat de kosten voor de door ViaGoos uitgevoerde selectieprocedure. Alle bijkomende kosten, zoals de door de geselecteerde Kandidaat in verband met de bij de Opdrachtgever gevoerde gesprekken gemaakte reiskosten, kosten verbonden aan een eventuele (psychologische) test, het behalen van certificeringen en advertentiekosten komen voor rekening van de Opdrachtgever tenzij hier vooraf schriftelijk een andere afspraak over is gemaakt.

E. Ook ingeval van beëindiging van de (arbeids)overeenkomst, dan wel dienstverlening is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van het Honorarium en wordt het eventueel reeds betaalde Honorarium niet gerestitueerd.

F. In geval van beëindiging van de (arbeids)overeenkomt in de proeftijd geldt de regeling zoals die getroffen is in de overeenkomst van werving en selectie. Wanneer hier aparte afspraak over gemaakt is geldt dat de opdrachtgever de volledige factuur verplicht is te betalen. Als proeftijd rekenen we enkel de wettelijke proeftijd van één maand bestaande uit 30 kalenderdagen na startdatum arbeidsovereenkomst. ViaGoos biedt dus geen standaard garantie wanneer een kandidaat stopt in de proeftijd.

 

G. Tenzij anders vooraf schriftelijk is overeengekomen dient de betaling van de facturen plaats te vinden binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van ViaGoos die staat vermeld op de factuur.

H. ViaGoos behoudt het recht voor de prijzen van de diensten te wijzigen of te herzien. ViaGoos zal dergelijke prijswijzigingen uiterlijk veertien dagen voor de ingangsdatum bij relaties onder de aandacht brengen. Prijsverhogingen gelden niet voor lopende bemiddelingsopdrachten, waaronder wordt verstaan Opdrachten waarvoor overeenkomst is gesloten voorafgaand aan de ingangsdatum van de prijsverhoging.

I. Uitzend en detachering overeenkomsten zijn onderhevig aan wetgeving en inleen cao. Prijsverhogende veranderingen in wetgeving en inleen cao zullen worden doorberekend aan opdrachtgever.

J. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door ViaGoos ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is de Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 2% per kalendermaand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van ViaGoos zijnde kopie of digitaal document van de door ViaGoos verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.

K. Opschorting van betaling, korting of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.

L. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die ViaGoos maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten wordt berekend conform het Besluit Incassokosten (BIK) gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 2.000, – per vordering), tenzij de wet een hogere vergoeding toekent of wanneer ViaGoos aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt.

Artikel 8: Uitzendkrachten, Detachanten en ZZP-ers

A. Inleentermijn: Wanneer de kandidaat via een uitzendovereenkomst (detacheren) werkzaamheden/ diensten gaat verrichten bij de Opdrachtgever is de Opdrachtgever gehouden aan een minimale inleentermijn van ………[aantal uur zelf invullen, bijv. 2080 uur of meer of minder] tenzij hiervoor anders vooraf is aangegeven.

B. Overname binnen inleentermijn: Wanneer de opdrachtgever de kandidaat welke via een uitzendovereenkomst werkzaamheden/ diensten verricht voor de Opdrachtgever binnen minder dan de eerder gestelde ……….uur wil overnemen en deze een contract aan wil bieden is de opdrachtgever gehouden de resterende uren af te kopen. Hiervoor zal een voorstel vanuit ViaGoos worden opgesteld om de opdrachtgever hierin tegemoet te komen. De standaard berekening hierbij is als volgt: (W&S bedrag / …….[aantal uur]) X resterend aantal uren = afkoop bedrag. De bepaling van het W&S bedrag is 25% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat inclusief 8% vakantiegeld, toeslagen en 13e maand tenzij hier vooraf schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

 

C. Opzegtermijn: Om de uitzendovereenkomst of detacheringsperiode op te zeggen vanuit de opdrachtgever is deze gehouden hierbij de termijn van de onderstaande staffel aan te houden alvorens de uitzendovereenkomst van de kandidaat kan worden stopgezet. De opzegtermijn bedoeld de door te betalen dagen. Deze dagen zullen hoe dan ook worden gefactureerd berekend tegen het gemiddeld aantal gewerkte uren per dag van de afgelopen termijn met een minimum van 6 uur per dag tegen het afgesproken inleentarief. De opzegtermijn geeft ViaGoos en de werknemer de tijd om ander werk te vinden.

• Opzeggen binnen 2 gewerkte weken: geen opzegtermijn
• Opzeggen na 2 gewerkte weken: 1 werkdag opzegtermijn
• Opzeggen na 4 gewerkte weken: 3 werkdagen opzegtermijn
• Opzeggen na 8 gewerkte weken: 5 werkdagen opzegtermijn
• Opzeggen na 12 gewerkte weken: 10 werkdagen opzegtermijn
• Opzeggen na 24 gewerkte weken: 20 werkdagen opzegtermijn Wettelijke feestdagen en vrije dagen gelden niet als werkdagen. Opdrachtgever dient altijd schriftelijk (per mail) op te zeggen en de werknemer hier direct van op de hoogte te brengen. Op offertebasis kan van bovenstaande staffel worden afgewezen en ViaGoos is gerechtigd dit te allen tijde schriftelijk te wijzigen.

D. Transitievergoeding: ViaGoos is niet verantwoordelijk voor eventueel te betalen transitievergoeding aan een werknemer en zal op haar verhaalde kosten in rekening brengen bij opdrachtgever.

E. ZZP/ Zelfstandigen: Afspraken omtrent het inlenen van zelfstandigen via ViaGoos worden hoofdzakelijk vastgelegd in de ZZP-overeenkomst welke door opdrachtgever dient te worden ondertekend. Deze algemene voorwaarden zijn hierop waar mogelijk van toepassing. Zelfstandigen kunnen bij voorbaat niet worden overgenomen door de opdrachtgever tenzij hier duidelijke afspraken over zijn gemaakt.

F. Declaraties en inhoudingen: ViaGoos is gerechtigd om eventuele declaraties, inhoudingen en boetes (met haar eventuele backoffice partner) in te houden op het salaris van werknemers die bij opdrachtgever te werk zijn gesteld. Dit is echter alleen mogelijk met goedkeuring van werknemer en ViaGoos, tot maximaal 1 week na de stop van de uitzending en slechts tot maximaal mogelijk in te houden bedragen bij de werknemer. Een en ander is onderhevig aan CAO en geldende wetgeving.

G. Uren declaraties: De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig online of per mail accorderen van urendeclaraties zoals ingevoerd door de kandidaat of werknemer. Het is opdrachtgever niet toegestaan de kandidaat of werknemer zelf uit te betalen zonder tussenkomst van ViaGoos.

H. Leiding en toezicht: Tijdens de uitzend- of detacheringsperiode is de opdrachtgever verantwoordelijke voor een goede uitoefening van leiding en toezicht op de werknemer en de werkzaamheden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming de kandidaat aan een derde uit te lenen zondertoestemming van ViaGoos. De opdrachtgever draagt zorg voor een veilige werkomgeving van de kandidaat. Enige schade geleden door nalatigheid zal op de opdrachtgever worden verhaald.

I. Inleentarief: Het inleentarief zal worden bevestigd per mail en is onderhevig aan prijsstijgingen voortvloeiend uit CAO en/of wetswijzigingen alsmede andere kostenverhogende oorzaken. ViaGoos is gerechtigd het tarief hiertoe te wijzigen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

A. De Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf of hij een door het werving en selectiebureau geselecteerde Werving en selectie Kandidaat een (arbeids)overeenkomst aan wil bieden. ViaGoos is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, welke direct of indirect is of wordt veroorzaakt door de door ViaGoos geleverde Kandidaat.

B. Indien ViaGoos wettelijk aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hooguit de directe schade en tot maximaal het declaratiebedrag voor de (gedeeltelijke) Opdracht waarop het schadegeval betrekking heeft. In geen geval is ViaGoos gehouden meer te betalen dan hetgeen haar verzekeraar voor het desbetreffende schadegeval uitkeert.

C. In afwijking van hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde Honorariumgedeelte.

D. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft tot schade in de zin van deze voorwaarden;

– De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het werving en selectiebureau aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ViaGoos toegerekend kunnen worden.

– De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

E. ViaGoos is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

F. ViaGoos is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen of nalaten van derden.

G. ViaGoos is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor door de Kandidaat onjuist gedane mededelingen of onjuiste informatie, waaronder onder meer het feit indien de Kandidaat in strijd met de waarheid meedeelt dat hij/zij beschikt over de vereiste diploma’s, certificaten, titulatuur, specifieke competenties of kwalificaties.

Artikel 10: Verbod tot indienstneming of tewerkstelling van aangeboden kandidaten buiten ViaGoos om

A. Indien de Opdrachtgever en/of direct dan wel indirect aan haar gelieerde ondernemingen en/of instellingen, dan wel een onderneming en/of instelling op aanraden en/of initiatief van de Opdrachtgever binnen één jaar nadat een door ViaGoos, uit hoofde van een Opdracht of hiermee vergelijkbare Opdrachten, geselecteerde Kandidaat aan de Opdrachtgever is voorgesteld, deze alsnog zonder medeweten en/of toestemming van ViaGoos, direct en/of indirect in dienst neemt of op welke wijze dan ook werk laat verrichten, is de Opdrachtgever aan ViaGoos verschuldigd een schadevergoeding c.q. boete ter hoogte van minimaal €10.000 ongeacht vooraf schriftelijk opgemaakte aanbiedingen, exclusief BTW te vermeerderen met de verschuldigde bemiddelingsfee of honorarium, onverlet het recht van ViaGoos om volledige schadevergoeding te vorderen. Dit bedrag dient binnen veertien dagen na declaratie door het werving en selectiebureau te worden voldaan door Opdrachtgever.

B. De Opdrachtgever is verplicht om ViaGoos in voorkomende gevallen terstond, en wel uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat het voornemen om een overeenkomst met de Kandidaat aan te gaan of deze te werk te stellen is ontstaan, schriftelijk hieromtrent te informeren.

C. De Opdrachtgever kan uitsluitend een beroep doen op nadere afspraken met ViaGoos waarbij van dit artikel wordt afgeweken, indien deze afspraken door ViaGoos schriftelijk aan de Opdrachtgever zijn bevestigd en nadrukkelijk is vermeld dat de artikel 9A niet van toepassing is.

Artikel 11: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

A. Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een Kandidaat, die voor en gedurende de Opdracht door ViaGoos kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken.

B. Opdrachtgever zal de Kandidaat op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 12 Forumkeuze

A. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en ViaGoos waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

B. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en ViaGoos waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ViaGoos is gevestigd.